Kontakt

Biuro
(+48) 517 933 240
ul. Kalwaryjska 33/22
30-504 Kraków
biuro@terraseed.pl
Godziny otwarcia biura
Pon - Pt 8:30 - 16:30
Sobota zamknięte
Dane firmy
TERRA seed Sp. z o.o.
KRS 0000695778; NIP 6762536305; REGON 368308170
ul. Kalwaryjska 33/22, 30-504 Kraków
Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy: 15 000 zł

Napisz do nas

Masz pytania, a może chcesz umówić się na spotkanie?


  OBOWIĄZEK INFORMACYJNY DO FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO

  Administratorem Twoich danych osobowych przekazanych w formularzu rejestracyjnym jest TERRA seed SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Krakowie, ul. Kalwaryjskiej 33/22, 30-504 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000695788, REGON: 368308170, NIP: 6762536305, dalej jako „Administrator”.

  W celu weryfikacji Twojego zgłoszenia (dalej jako „zgłoszenie”), Twoje dane będą przetwarzane.

  Wszelka komunikacja w przedmiocie Twoich danych osobowych powinna się odbywać za pośrednictwem wskazanego powyżej adresu Administratora lub za pośrednictwem adresu mailowego: biuro@abanfund.vc.

  Przekazane dane osobowe będą przetwarzane w celu weryfikacji Twojej tożsamości oraz zgłoszenia, a także wykazania przestrzegania procedur ochrony danych osobowych w przypadku audytów i kontroli, a także w celu prowadzenia korespondencji mailowej (podstawa: art. 6 ust. 1 lit.f rodo). Jeżeli korespondencja będzie dotyczyła procesu zawierania lub wykonania umowy przez Administratora dane osobowe będą przetwarzane także w tym celu (art. 6 ust. 1 lit. b rodo –> zawarcie i wykonanie umowy). Dane osobowe pozyskane w powyższy sposób mogą być przetwarzane także w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) rodo tzw. uzasadniony interes administratora danych).

  Dane nie będą nikomu udostępniane (tj. niezależnemu administratorowi danych), chyba, że będzie to niezbędne do wykonania umowy lub wynikać to będzie z przepisów prawa. Spółka może powierzyć Twoje dane (tj. podmiot działającym w jej imieniu) np. dostawcom usług informatycznych czy księgowych, czy przekazać korespondencję pomiędzy upoważnionymi pracownikami Spółki.

  Przekazane dane osobowe nie będą przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

  Masz prawo do:
  a) dostępu do treści swoich danych osobowych;
  b) żądania poprawiania/sprostowania danych osobowych;
  c) żądania całkowitego usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  d) żądania przeniesienia danych osobowych;
  e) złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

  Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak odmowa ich podania może skutkować niemożliwością weryfikacji Twojego zgłoszenia.

  Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do prowadzenia merytorycznej analizy zgłoszenia oraz zostaną usunięte lub zanonimizowane maksymalnie po upływie okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń związanych ze zgłoszoną aplikacją lub prowadzoną korespondencją, w szczególności wynikających z procesu zawierania i realizacji umowy zawartej przez Administratora, lub wcześniej jeżeli zgłosisz skuteczny sprzeciw. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji w/w celów.

  Informujemy, o przysługującym prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.